Privacyverklaring

Inleiding

De Vereniging van Gepensioneerden Provisum (hierna te noemen VVGP) gebruikt de door u of door Provisum verstrekte persoonsgegevens om u te kunnen informeren over de activiteiten van de vereniging.

Van wie verwerkt de VVGP gegevens?

VVGP verwerkt gegevens van de volgende personen:

  • Gepensioneerden van Provisum.
  • Slapers van Provisum die zich aanmelden als lid van de vereniging.
  • Iedereen die onze website bezoekt.

Welke gegevens verwerken wij van u?

De VVGP registreert alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor het verrichten van onze werkzaamheden. Hieronder vallen de volgende gegevens:

  • persoonlijke gegevens zoals naam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, ingangsdatum AOW, pensioenadministratienummer.
  • informatie over het bezoek van onze website voor het opstellen van websitestatistieken om de website beter op bezoekers af te stemmen. Wij meten het aantal bezoekers, het klikgedrag op de website en de pagina’s die op onze website worden bezocht;

Deze gegevens krijgen we van u en/of van het pensioenfonds Provisum. We verwerken gegevens die u ons geeft als u contact met ons heeft. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in één woord: verwerken) we.

Net als u vinden we het belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn. En dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

De  grondslag voor verwerking van de gegevens is gelegen in:

  • het uitvoering geven aan de in de statuten van de VVGP omschreven taken ;
  • de toestemming die een betrokkene d.m.v. de aanmelding heeft verleend;
  • een gerechtvaardigd belang van de VVGP (bijvoorbeeld voor het voorkomen van fraude).

De VVGP gebruikt uw gegevens uitsluitend voor voornoemde doeleinden. Aan derden worden slechts gegevens verstrekt voor zover dat voortvloeit uit het doel van de registratie of wordt vereist op grond van een wettelijke bepaling.

Wie ontvangen uw gegevens

Aan de volgende partijen worden (op verzoek) gegevens verstrekt:

  • Aanmeldingen van nieuwe leden worden maandelijks doorgegeven aan Provisum in verband met het inhouden van contributie.
  • Aan de coördinatoren van de door de VVGP georganiseerde regionale bijeenkomsten.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid/ dataportabiliteit van uw gegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van de gegevens en het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

Een schriftelijk verzoek voor een overzicht van uw gegevens of een gemotiveerd bezwaar tegen verwerking van uw gegevens kunt u zenden aan:

VVGP

Gebr. Luiderstraat 43

1742 SK Schagen

Binnen 4 weken ontvangt u bericht of de VVGP aan uw verzoek kan voldoen.

Cookies

De VVGP maakt gebruik van Cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. Cookies zoals de VVGP die gebruikt, bevatten geen persoonsgegevens maar worden gebruikt om websitestatistieken te maken om zo de website beter op bezoekers af te stemmen. Lees meer over cookies in ons cookiebeleid dat op de website gepubliceerd is.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De VVGP verzamelt uw gegevens met een doel. Wij verwijderen uw gegevens na overlijden of bij opzegging van het lidmaatschap aan het einde van de lidmaatschapsperiode (einde van het kalenderjaar).  De VVGP bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Veiligheid van uw Persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en beveiligen de gegevens op een passende wijze tegen diefstal, verlies of beschadiging. Hiervoor hebben wij de nodige voorzieningen getroffen van technische en organisatorische aard. Voorts zijn er voorzieningen aanwezig die waarborgen dat bij verlies of beschadiging van gegevens vervanging of herstel kan plaatsvinden.

Zij die toegang hebben tot uw gegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen. Zij mogen alleen persoonsgegevens doorgeven als er een wettelijke verplichting is, een persoon daar zelf om verzoekt of als dit noodzakelijk is uit hoofde van hun taak.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over hoe wij met uw gegevens omgaan? Neem dan contact op met de VVGP per e-mail (secretariaat@vvgp.nl) of door middel van het contactformulier op de website.

Wijzigingen

De VVGP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Vanzelfsprekend past de VVGP zo nodig de Privacyverklaring aan in verband met wetswijzigingen en rechtspraak. Wij raden u daarom aan de tekst van de Privacyverklaring  met enige regelmaat te lezen.

Deze tekst is voor het laatst opgemaakt in mei  2018.

Scroll naar boven