Nieuwsflits september 2020

Corona

We leven nog steeds in een gezondheidscrisis waar iedereen wereldwijd dagelijks de gevolgen van ondervindt in de vorm van allerlei praktische beperkingen. In het dagelijkse menselijk contact blijkt ineens een dreiging te kunnen zitten. Een reis of vakantieplannen is een hachelijke onderneming geworden met het gevaar van weken quarantaine na afloop. Bij alle activiteiten is voorzichtigheid geboden. We hopen van harte dat het virus bij u en bij uw naasten niet toegeslagen heeft en dat u deze nieuwsflits in goede gezondheid kunt lezen.

De activiteiten van de VVGP hebben het afgelopen jaar op een laag pitje gestaan als gevolg van de corona crisis. De viering van ons tienjarig bestaan hebben we moeten uitstellen tot volgend jaar en ook de organisatie van het bezoek aan Mettingen –de bakermat van de familie Brenninkmeijer- dat voor dit najaar gepland stond is voorlopig stopgezet. In juni dachten we nog dat de daling van het aantal besmettingen zou doorzetten en dat we in het najaar activiteiten weer zouden kunnen opstarten. Inmiddels weten we dat het virus hardnekkiger is. De afgelopen weken heeft het aantal besmettingen weer een forse stijging laten zien, waardoor opnieuw beperkingen zijn opgelegd.

Bestuursvergaderingen

In het afgelopen halfjaar heeft het bestuur digitaal vergaderd. Maar er bleek toch een grote behoefte te bestaan om elkaar weer eens in levenden lijve te ontmoeten. Daarom heeft het bestuur op 11 september weer fysiek vergaderd. Het ging hier om een kleine groep personen en de anderhalve meter regel werd strikt in acht genomen. Het was goed om elkaar weer eens in de ogen te kunnen kijken, maar tegelijk werd ons duidelijk dat met dit 1.5 meter regime het organiseren van grotere bijeenkomsten, zoals een jubileum jaarvergadering, voorlopig onwenselijk is. Het hoofddoel is toch om elkaar te ontmoeten in een spontane setting zonder dreigende besmettingsrisico’s in het achterhoofd.

Het bestuur heeft daarom het besluit genomen om in het jaar 2020 geen activiteiten meer te organiseren.

Wat wordt er doorgeschoven naar 2021:

Regionale Lunchbijeenkomsten: De lunchbijeenkomsten, die traditiegetrouw half november gehouden zouden worden, gaan dit jaar niet door. We willen deze bijeenkomsten niet meteen een heel jaar doorschuiven. Zodra de coronasituatie het toelaat willen we lunchbijeenkomsten organiseren. Dus wie weet kan dit al in het voorjaar van 2021.

Jubileum Algemene Ledenvergadering: Deze feestelijke vergadering zou in maart gehouden worden in het Spoorwegmuseum in Utrecht. We hopen deze vergadering in het voorjaar 2021 te houden.

Dagtrip naar Mettingen: Ook deze activiteit die we in onze Nieuwsflits van mei jl. aangekondigd hebben kan op korte termijn niet doorgaan en wordt verschoven naar 2021.

Jaarstukken 2019

De Algemene Ledenvergadering in maart kon weliswaar niet doorgaan, maar de financiële verslaglegging over het jaar 2019 is gemaakt. De kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en heeft het bestuur décharge verleend.

Het bestuur heeft het voornemen om in de komende jaarvergadering (corona-afhankelijk gepland in maart 2021) naast de behandeling van stukken over het jaar 2020 ook een korte toelichting te geven over het jaar 2019. Wilt u daar niet op wachten, dan kunt u nu over het boekjaar 2019 per e-mail bij de secretaris de volgende stukken opvragen:

Het jaarverslag

De financiële verslaglegging

De décharge verklaring van de kascommissie.

Hebt u vragen dan kunnen deze alleen per e-mail (secretariaat@vvgp.nl) worden gesteld. U krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord. 

Let wel: Om u goed en snel te informeren is het van belang dat u uw e-mailadres aan ons doorgeeft. Informatie verzenden per post brengt extra werk en veel kosten met zich mee!

Financiële situatie Provisum

Na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus hebben de financiële markten dit voorjaar een flinke duikeling laten zien. Deze zomer is sprake geweest van een voorzichtig herstel. Dit resulteerde per eind augustus in een dekkingsgraad van 127,1%. De beleidsdekkingsgraad – het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden – ligt iets lager op 125,7%. Dit cijfer ligt ruim boven de indexatiegrens en er is dus, in tegenstelling tot de situatie bij veel andere grote pensioenfondsen, geen sprake van een tekort.

Cees van Kasteren

Voorzitter VVGP

Scroll naar boven