Nieuwsflits november 2020

Belangrijke mededeling voor gepensioneerden van Provisum met een partner die een pensioen ontvangt van ABP

 Heeft uw partner in de periode vóór 1 januari 1995 pensioen opgebouwd bij ABP én heeft u gelijktijdig bij Provisum of ergens anders pensioen opgebouwd? Dan heeft uw partner mogelijk recht op de aanvulling ‘samenvallende diensttijd’. Dit is een aanvulling op het pensioen dat uw partner van het ABP ontvangt als compensatie voor een te lage pensioenopbouw door tweeverdieners.

Is deze situatie op u van toepassing? Klik dan hier voor meer informatie.

Pensioenakkoord

 In de pensioenflits van afgelopen juli hebben we aandacht besteed aan het pensioenakkoord dat de sociale partners deze zomer hebben gesloten.

Inmiddels heeft het VVGP-bestuur zich laten informeren over de stand van zaken door Joost van Engers, de directeur van ons Pensioenfonds. Joost heeft ons in een digitale presentatie een zeer duidelijk beeld geschetst van de essentiële wijzigingen waarover nu met de sociale partners overeenstemming is bereikt. De hoofdlijnen liggen vast, maar ook werd duidelijk dat over de uitwerking nog veel beslissingen moeten worden genomen.

Wat verandert er zoal?

  • De pensioenleeftijd stijgt minder snel.
  • Geen harde toezeggingen meer over toekomstige uitkeringen.
  • Pensioenen zullen meer meebewegen met de beleggingsresultaten en dus met de economie; eerder indexeren maar ook eerder korten.
  • De begrippen rekenrente en dekkingsgraden komen niet meer voor en worden vervangen door het begrip projectierendement.
  • Er komen individuele spaarpotjes met inzicht in het totaal van ingelegde premies en de beleggingsresultaten. Vandaaruit wordt slechts een voorspelling gedaan van de te verwachten hoogte van het toekomstige pensioen. Het totale pensioenvermogen wordt wel collectief belegd. Dit collectieve beleggingsresultaat wordt daarna volgens vastgelegde verdeelregels gericht toebedeeld aan elke individuele deelnemer.
  • Er komt een gezamenlijke solidariteitsreserve voor risico’s als slechte economische tijden en lang leven.

Bovenstaande wijzigingen zijn ingrijpender voor de werkenden dan voor de gepensioneerden. Wij gepensioneerden zullen hiervan niet veel merken. Voor ons is de opbouw van het pensioen voltooid.

Wel belangrijk is hoe de overgang van het oude naar het nieuwe stelsel vorm krijgt. In hoeverre blijven onze oude harde pensioenaanspraken gewaarborgd? Hoe gaan bestaande reserves toegedeeld worden aan actieven, slapers en pensioengerechtigden? Vragen waar nu nog geen antwoord op gegeven kan worden omdat in de overgang naar het nieuwe stelsel de werkgever en de werknemers (ondernemingsraden) in overleg tot een aantal keuzes moeten komen. Hoe dit voor elk individueel pensioenfonds zal uitwerken is nog niet bekend.

De overgang naar het nieuwe stelsel moet voltooid zijn in 2026.

De VVGP volgt deze nieuwe ontwikkelingen op de voet, ook via haar vertegenwoordigers in het Bestuur van Provisum en in het Verantwoordingsorgaan en zal de belangen van de gepensioneerden altijd vooropstellen.

Voor meer informatie over het pensioenakkoord, bekijk het pensioenbericht van oktober op de website van Provisum.

Corona

 Met de verspreiding van het virus gaat het de laatste tijd de verkeerde kant op. Met recent meer dan 10.000 besmettingen per dag is versoepeling van de beperkende maatregelen verder uit zicht dan ooit. We zullen omwille van onze gezondheid de ons opgelegde beperkingen goed ter harte moeten nemen. Hopelijk is het u gelukt om besmetting te vermijden; mocht dat niet het geval zijn, dan wensen wij u een snel herstel toe.

U zult begrijpen dat het in september jl. aangekondigde uitstel van onderstaande activiteiten gehandhaafd blijft.

Wat wordt er doorgeschoven naar 2021:

  • Regionale Lunchbijeenkomsten
  • Jubileum Algemene Ledenvergadering
  • Dagtrip naar Mettingen.

 Financiële situatie Provisum

 De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de maanddekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden) staat per eind september op 125.6%. De dekkingsgraad wordt beïnvloed door de beleggingsresultaten en door de rentestand. Deze stand van de dekkingsgraad is voldoende om de pensioenen te indexeren.

Cees van Kasteren

Voorzitter

 

Scroll naar boven