Nieuwsflits april 2021

Nog veel onzekerheid voor 2021

De vaccinatiecampagne is na veel haperingen inmiddels op dreef met ongeveer 750.000 prikken per week. Als het goed is zullen de meeste leden van 75 jaar en ouder inmiddels gevaccineerd zijn. Recent is ook een start gemaakt met de leeftijdsgroep boven de 70 jaar.
Maar ondanks dat een steeds grotere groep van de bevolking gevaccineerd is dalen de besmettingen slechts langzaam. De overheid heeft voorzichtig een start gemaakt met het opheffen van de beperkingen. Bijeenkomsten met grote groepen zullen waarschijnlijk pas in het najaar weer toegestaan zijn. Dit heeft als gevolg dat we nog steeds onzekerheid hebben over de organisatie van een aantal activiteiten.

Uitstel jubileumviering 10-jarig bestaan en Algemene Leden Vergadering
Het is teleurstellend om weer te moeten melden dat we voor de viering van ons 10-jarig bestaan nog steeds geen nieuwe datum kunnen vaststellen. Maart 2020 was de oorspronkelijke datum. We zijn nu een jaar verder en het ziet er naar uit dat het vóór de zomer niet zal lukken om zonder beperkingen bij elkaar te komen. Minister De Jonge heeft de verwachting uitgesproken dat alle volwassenen rond eind juli hun vaccinaties gehad hebben. We mogen er dus van uitgaan dat we na de zomer het gewone leven eindelijk weer kunnen oppakken.
Het bestuur heeft daarom besloten om de viering van het 10-jarig bestaan dat samen met de Algemene Ledenvergadering gehouden zou worden in het Spoorwegmuseum te Utrecht, uit te stellen tot het najaar. De exacte datum zullen we tijdig bekendmaken.

Lunchbijeenkomsten najaar 2021
De regionale gepensioneerden bijeenkomsten staan laat in het jaar in november gepland. We hebben goede hoop dat tegen die tijd de vaccins hun werk gedaan hebben en dat alles weer normaal doorgang kan vinden. Ook hier hoort u tijdig een definitieve datum.

Dagtrip naar Mettingen verplaatst naar 2022
De dagtrip naar Mettingen stond ook op de agenda voor het komende najaar. Omdat de Jubileum Algemene Ledenvergadering naar verwachting in het najaar gehouden
wordt en de lunchbijeenkomsten in november gepland staan, heeft het bestuur besloten de dagtrip naar Mettingen te verschuiven naar volgend jaar. Drie activiteiten kort na elkaar zou te veel zijn.

Verantwoording over het jaar 2020
De verantwoording over het jaar 2020 willen we niet uitstellen tot de Algemene Ledenvergadering in het najaar.
Daarom zijn de volgende stukken ter inzage digitaal opvraagbaar bij het secretariaat (secretariaat@vvgp.nl):
– Het jaarverslag van het bestuur over het jaar 2020
– De Balans en Verlies-en Winstrekening 2020 en Begroting 2021
– Het verslag van de kascommissie
In de in het najaar te plannen fysieke Jubileum Algemene Ledenvergadering zal de behandeling van de jaarstukken 2020 en 2021 en de déchargeverlening op de agenda staan.

Wijziging in het Bestuur
Dit jaar lopen de bestuurstermijnen van 2 bestuursleden af. Volgens het rooster van aftreden zijn in 2021 aftredend:
• Cees van Kasteren (voorzitter) : herkiesbaar
• Frans van Vugt (secretaris) : niet herkiesbaar.
Conform artikel 6.2 van de statuten zal het bestuur aan de Algemene Ledenvergadering:
• de voordracht doen om Cees van Kasteren te herbenoemen als voorzitter
en
• de leden oproepen een voordracht te doen om te voorzien in de vacature van Frans van Vugt (secretaris).

Mocht u interesse hebben in de functie van secretaris dan kunt u nu al reageren. Een voordracht in deze vacature dient wel te zijn voorzien van tenminste 25 handtekeningen. De uiterste inzenddatum is 15 mei 2021.
Indien geen kandidaten worden voorgedragen heeft het bestuur Reiny Bakker bereid gevonden om als secretaris toe te treden tot het bestuur. Reiny was tot haar pensionering in november 2018 werkzaam op het pensioenbureau van Provisum.

In de in het najaar te plannen fysieke Jubileum Algemene Ledenvergadering zal naast de behandeling van de jaarstukken 2020 en 2021 ook de goedkeuring door de vergadering van de voorgestelde (her)benoeming van bestuursleden op de agenda staan.

Financiële situatie Provisum
De afgelopen maanden hebben de financiële markten goed gepresteerd. Dit resulteerde bij Provisum in een hogere dekkingsgraad per eind maart van 140,7%.
De beleidsdekkingsgraad – het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden – is ook gestegen naar 128,7%. De beleidsdekkingsgraad is de belangrijkste graadmeter voor het indexeren van de pensioenen. Het huidige niveau bij Provisum ligt ruim boven de indexatiegrens. Kijk voor meer informatie op de website van Provisum: https://provisum.nl/actueel/

Wij hebben uw hulp nodig!
Kent u oud-collega’s die nog geen lid zijn, maak hen dan attent op onze vereniging!
Om de belangen van gepensioneerden van Provisum te kunnen behartigen, is immers een sterke vereniging van gepensioneerden noodzakelijk. Maar dit kunnen wij alleen bereiken als we genoeg leden hebben. Dus help ons!
Meer informatie over aanmelding kunt u vinden op onze website.

Aanmeldformulier 

Aanmeldformulier “slapers”

Het nieuwe pensioenstelsel
Het in 2020 afgesloten pensioenakkoord is door de overheid uitgewerkt in een wetsontwerp. De consultatieperiode van de “Wet Toekomst Pensioenen” is inmiddels achter de rug. In deze periode hebben belanghebbenden zoals pensioenfondsen, sociale partners en belangenverenigingen van gepensioneerden commentaar kunnen geven op de wet. Met de reacties uit de consultatie wordt de wet verbeterd, zodat de wet per 2022 kan ingaan. Daarna hebben sociale partners en pensioenfondsen 4 jaar de tijd om de overgang naar het nieuwe stelsel voor te bereiden. Op uiterlijk 1 januari 2026 moet het in werking treden.

Meebewegen
De wijzigingen in het stelsel gaan in de richting van een pensioen dat sneller meebeweegt met de beleggingsresultaten. In de huidige situatie is het zo dat de goede beleggingsresultaten niet vertaald kunnen worden in geïndexeerde pensioenen. De pensioenvermogens waren nog nooit zo groot en toch stegen bij veel grote pensioenfondsen de pensioenen niet mee met de inflatie. Dit komt doordat de fondsen met de nu geldende regels verplicht zijn om bij de huidige zeer lage rente hoge vermogens aan te houden voor de toekomstige verplichtingen. De rekenrente, die op dit moment zeer laag is en de oorzaak is van het niet indexeren, komt te vervallen en wordt vervangen door een projectierendement. Met dit projectierendement dat hoger zal liggen dan de rekenrente wordt geen toezegging gedaan maar wordt een verwachting gegeven over de hoogte van het toekomstige pensioen. Omdat de beloftes voor de toekomst minder hard zijn, hoeven ook geen verplichte buffers meer aangehouden te worden en kunnen pensioenen directer meebewegen met beleggingsrendementen.

Keuzes
In de komende jaren zullen details moeten worden uitgewerkt en zal ook een aantal keuzes gemaakt moeten worden. Over deze keuzes zal in gezamenlijk overleg tussen de sociale partners (het bestuur van C&A Nederland en de werknemers via de ondernemingsraad van C&A) overeenstemming moeten worden bereikt.

Gevolgen voor gepensioneerden van Provisum
Provisum heeft met het voeren van een behoedzaam beleggingsbeleid een hoge dekkingsgraad en heeft als een van de weinige pensioenfondsen de afgelopen jaren de pensioenen altijd kunnen indexeren. De uitgangssituatie van Provisum bij de overgang naar het nieuwe stelsel is op dit moment comfortabel te noemen. We verwachten als gevolg van het nieuwe stelsel geen verslechtering van onze indexatie vooruitzichten.
De VVGP zal de ontwikkelingen op de voet volgen en daarbij altijd de belangen van de gepensioneerden voor ogen houden.

Cees van Kasteren
Voorzitter

Scroll naar boven